Skip to the content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES SERWISU KULTUREO

​Informacja ogólna

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych, w tym danych osobowych osób korzystających z dostępu do serwisu Kultureo za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz stosowania plików Cookies związanych z korzystaniem z serwisu Kultureo.

 Administratorem danych osobowych w serwisie Kultureo działającego na Platformie VOD jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 12-14 85-056 Bydgoszcz, tel: 52 32 55 540; e-mail: [email protected], które jest jednocześnie właścicielem i administratorem serwisu Kultureo.

Właścicielem i administratorem Platformy VOD udostępnionej Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy w celu stworzenia i administrowania serwisem Kultureo jest firma Vowos Sp. z o.o. ul. Walecznych 34 lok. 2; 03-916 Warszawa; tel: +48 690 148 782; e-mail: [email protected]

Operatorami płatności w serwisie Kultureo są podmioty trzecie, które są oddzielnymi Administratorami danych osobowych, osób korzystających z serwisu Kultureo.

Słownik niektórych pojęć

 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP),
  z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Deklaracja Kultureo

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy szanuje prawo do prywatności, w tym prawa do prywatności osób korzystających z serwisu Kultureo (dalej: Użytkowników). Dbamy wraz z właścicielem i administratorem Platformy VOD udostępnionej Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy o ochronę danych, w tym danych osobowych Użytkowników serwisu Kultureo stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników serwisu Kultureo, przez osoby trzecie.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom serwisu Kultureo poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z serwisu Kultureo jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Dostęp do stron i serwisów podmiotów trzecich w serwisu Kultureo

Na stronie serwisu Kultureo są umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom serwisu Kultureo bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania z serwisu Kultureo w Państwa urządzeniu mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów (poniżej aktywne śledzenia serwisów), w szczególności od dostawców takich jak :

Każdy właściciel stron dostępnych za pośrednictwem serwisu Kultureo określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę stosowania plików Cookies. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies poszczególnych serwisów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy dostępna jest na stronie: https://mck-bydgoszcz.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu Kultureo

Administratorem danych osobowych w serwisie Kultureo działającego na Platformie VOD jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 12-14 85-056 Bydgoszcz, tel: 52 32 55 540; e-mail: [email protected]

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając korespondencję na skrzynkę e-mail: [email protected] lub adres siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Zakres przetwarzanych danych Użytkowników serwisu Kultureo

W czasie przeglądania zawartości serwisu Kultureo przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu Kultureo przez Użytkowników.

Przeglądanie zawartości serwisu Kultureo nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem Kultureo, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach serwisu Kultureo oraz w celach statystycznych związanych z korzystaniem z serwisu Kultureo. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu Kultureo i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Natomiast korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu Kultureo może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie danych osobowych Użytkownika. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu Kultureo – w tym zamówienia i wykupienia oferowanej usługi.

 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu Kultureo

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu Kultureo w celu:

 • zawarcia umowy o zakup biletu elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • udzielenia odpowiedzi na temat prowadzonej przez nas działalności w tym na temat możliwości zakupu biletów, rezerwacji miejsca, obsady spektaklu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • świadczenia usługi newsletter-a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na otrzymywanie newsletter-a. Użytkownik może
  w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter-a poprzez cofniecie zgody. Cofnięcie zgody na otrzymywanie newsletter-a nie wpływa na prawidłowość danych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem, że zostaną one ujawnione jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

 Gromadzenie danych Użytkowników serwisu Kultureo

W zakresie korzystania z serwisu Kultureo przez Użytkownika serwis Kultureo przechowuje zapytania kierowane do serwera.

Przetwarzane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http i https, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http i https;
 • kodu odpowiedzi http i https;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http i https.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania serwisem Kultureo;
 • personalizowania serwisu Kultureo;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w serwisie Kultureo;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z serwisu Kultureo;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu Kultureo;
 • rejestracji Użytkownika w serwisie Kultureo;
 • świadczenia usługi newsletter-a, za uzyskana zgodą.

Korzystanie z formularza kontaktowego przez Użytkownika serwisu Kultureo oraz newsletter-a Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu Kultureo, udostępnia formularz kontaktowy w celach prowadzenia korespondencji z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy w zakresie związanym z oferowanymi usługami. Formularz kontaktowy wymaga podania danych osobowych Użytkownika w tym imienia, nazwiska i adresu e-mail (obligatoryjnie) i numeru telefonu (fakultatywnie).

W przypadku chęci skorzystania z newsletter-a  zostanie poproszony o podanie danych w postaci adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych w celu wysyłki newsletter-a.

Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. Udzielona zgoda na wysyłkę newsletter-a może zostać cofnięta w każdym momencie z wykorzystaniem przycisku „REZYGNUJĘ” w każdym otrzymanym mailu z adresu: [email protected] Cofnięcie zgody, nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych których dokonano za zgodą Użytkownika przed jej cofnięciem.

Zbieranie danych osobowych Użytkowników serwisu Kultureo

Następujące rodzaje danych, osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji newsletter-a;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług serwisu Kultureo;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z serwisu Kultureo;

Prawa Użytkownika serwisu Kultureo

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika serwisu Kultureo

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika serwisu Kultureo

Do danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa. Nie wykorzystujemy i nie przekazujemy danych w celach marketingu bezpośredniego. Nie przekazujemy danych użytkowników serwisu Kultureo, organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.

Możemy udostępnić  dane osobowe Użytkownika serwisu Kultureo, w zakresie, w jakim jest to:

 • niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu Kultureo,
 • wymagane przepisami prawa,
 • związane z potencjalnymi postępowaniami prawnymi, w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Stosowanie plików Cookies 

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Stosowane przez Administratorów serwisu Kultureo i Platformy VOD pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu?

Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika zależy od tego, czy jest to plik „stały” czy „sesyjny”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

 Dlaczego korzystamy z plików cookie i pozostałych technologii?

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej chronić serwis Kultureo. 

 Wykorzystanie plików Cookies przez Administratorów

Kultureo, platforma VOD zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne pliki Cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki Cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwisem Kultureo) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki Cookies zamieszczane przez serwis Kultureo oraz Cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym Cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników serwisu w celach statystycznych.

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu Kultureo i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika serwisu Kultureo. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika serwisu Kultureo.

Wykorzystywanie plików Cookies przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika serwisu Kultureo

Każdy Użytkownik serwisu Kultureo powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu Kultureo.

Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce prywatności i stosowania plików Cookies

Polityka prywatności i stosowania plików Cookies serwisu Kultureo publikowana jest na stronie internetowej serwisu Kultureo.

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian na serwisu Kultureo oraz zmian wynikających z przepisów prawa.