Skip to the content

Regulamin serwisu Kultureo

§1 –Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego Kultureo określa zasady i warunki bezpłatnego oraz płatnego dostępu do treści w postaci Materiałów audiowizualnych w serwisie VOD administrowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zlokalizowanym pod adresem: https://kultureo.pl oraz jego rozwinięciami.
 2. Regulamin stanowi zbiór regulacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Usług VOD, zdefiniowanych w § 2 poniżej.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym: https://kultureo.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 – Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

1) Administrator – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056, wpisany wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2, prowadzonym przez Urząd Miasta Bydgoszczy, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 554 031 53 65.

2) Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę VOD, każdorazowo podawana w Serwisie  Kultureo przy danej Usłudze VOD Odpłatnej.

3) Czas Dostępu – każdorazowo wskazany przy Usłudze Odpłatnej termin, w jakim Administrator świadczy Usługę VOD Odpłatną lub Nieodpłatną.

4) Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym.

5) Materiał – oznacza pojedynczy materiał audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, m.in. realizacji na żywo, wyprodukowanych materiałów audiowizualnych z  wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, materiałów audiowizualnych wyprodukowanych przy okazji festiwali i działalności bieżącej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i udostępnione serwisowi Kultureo na bazie otrzymanej przed podmioty trzecie licencji inne materiały audiowizualne, podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy. Materiały udostępniane w serwisie Kultureo posiadają polską wersję językową. Wybrane Materiały dostępne są w wersji z tłumaczeniem na język angielski (np. w formie napisów).

6) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Kultureo, dostępny na stronie internetowej: https://kultureo.pl/regulamin określający m.in. prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania Umowy stanowią jej element składowy.

7) Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych umożliwiających utworzenie Konta Użytkownika, w szczególności adresu e-mail i hasła.

8) Serwis Kultureo – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://kultureo.pl lub jego rozwinięciami, umożliwiającą Użytkownikowi – w wyniku zawartej Umowy – dostęp do Materiałów znajdujących się w katalogu serwisu.

9) Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem
i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika określonej Usługi VOD. Treść Umowy wyznaczają:

(i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego (takie jak wybrane przez Użytkownika Materiały, a w przypadku Usług Odpłatnych również cena za ich udostępnienie, oraz czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania Materiałów, tj. Czas Dostępu),

(ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy),

(iii) postanowienia Regulaminu Serwisu Kultureo.

10) Usługa VOD Nieodpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie Kultureo drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, z wyjątkiem Usług, dla których zastrzeżono wyraźnie odpłatność.

11) Usługa VOD – nieodpłatna lub odpłatna audiowizualna usługa medialna polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych zawartych w Serwisie Kultureo w postaci Materiału w celu ich obejrzenia drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie (video on demand, VOD), w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości zwielokrotniania Materiałów lub funkcjonalności zamieszczonych w Serwisie Kultureo. Usługa VOD każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały lub funkcjonalności będą udostępniane nieodpłatnie, a które odpłatnie.

12) Usługa VOD Odpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie Kultureo drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, dla których wyraźnie zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik jest informowany przez rozpoczęciem korzystania z Usługi.

13) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu Kultureo.

§3 – Ogólne warunki korzystania z Serwisu Kultureo

 1. Serwis Kultureo służy do oglądania i odsłuchiwania Materiałów udostępnianych Użytkownikom zalogowanym na Konto Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Serwis Kultureo jest dostępny wyłącznie na urządzeniach, które spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie.
 3. Jednocześnie na jedno Konto Użytkownika może być zalogowane jedno urządzenie. W przypadku logowania na to samo Konto Użytkownika na innym urządzeniu dostęp do Serwisu Kultureo zostanie zablokowany na innych urządzeniach.
 4. Usługi VOD są świadczone w następujących trybach:

(i) w trybie materiałów płatnych możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD, bez warunku ciągłego odtworzenia – w przypadku przerwania odtwarzania możliwe jest ponowne uruchomienie w ramach określonego terminu i zakresu godzinowego.

(ii) w trybie materiałów bezpłatnych możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału nie jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego, aczkolwiek niektóre materiały bezpłatne wymagają zalogowania na Konto Użytkownika.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Kultureo Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (dynamic streaming).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych w Serwisie Kultureo, bądź zmiany zasad udostępniania, w szczególności wprowadzenie odpłatności za dany Materiał albo jej zniesienie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do terytorialnego ograniczenia dostępu do Materiałów ze względu na ograniczenia terytorialne posiadanej od podmiotów trzecich licencji.
 4. Udostępniając Materiały Administrator, określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§4 – Konto Użytkownika

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu Kultureo oraz uzyskania dostępu do Materiałów należy dokonać Rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest nieodpłatna i dobrowolna. Dobrowolne jest również podanie danych osobowych, jednak konieczne w celu Rejestracji Konta Użytkownika i późniejszego korzystania z Usług VOD.
 3. Z Serwisu Kultureo mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami Regulaminu z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić się, że on i jego rodzic lub opiekun rozumieją i oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika polega na wykonaniu następujących czynności:
  1. wypełnienie formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie Kultureo poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i klauzuli informacyjnej;
  3. przesłanie przez Administratora wiadomości na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail celem aktywacji Konta Użytkownika,
  4. aktywacja Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora,
  5. Użytkownik w wyniku pomyślnej Rejestracji uzyskuje status Użytkownika zarejestrowanego.
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konta Użytkownika w panelu Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika jest jednoznaczne z żądaniem zaprzestania świadczenia Usług przez Administratora. Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Administratora nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.
 2. Administrator nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

§5 – Umowy w zakresie Usług VOD Nieodpłatnych

 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług VOD Nieodpłatnych, tj. z chwilą rozpoczęcia odtwarzania wybranego w Serwisie Kultureo przez zalogowanego Użytkownika Materiału Użytkownik zawiera Umowę, której postanowienia reguluje Regulamin.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Nieodpłatnej wygasa z chwilą opuszczenia lub zmiany zawartości okna przeglądarki, w której odtwarzany jest Materiał.

§6 – Umowy w zakresie Usług VOD Odpłatnych

 1. Zarejestrowany Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi VOD Odpłatnej przez złożenie zamówienia obejmującego:
  1. wybór Materiału udostępnianego w ramach Usługi VOD Odpłatnej;
  2. akceptację istotnych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (w szczególności odnoszących się do konkretyzacji Materiałów, do których Użytkownik chciałby uzyskać dostęp, ceny za ich udostępnienie, czasu trwania Umowy, sposobu oraz terminu płatności) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego);
  3. aktywację dostępu poprzez uiszczenie Ceny przy wykorzystaniu płatności on-line.
 1. Płatność niepotwierdzona przez bank Użytkownika w ciągu 120 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za Materiały udostępniane w ramach Usługi VOD Odpłatnej są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl (administrator: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań). Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa powoduje, że pobrane środki przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Użytkownik jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez Przelewy24.
 2. Ceny dostępu do płatnych Materiałów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Użytkownik, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Materiału w określonym terminie nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany dostęp do treści.
 4. Wykupienie dostępu do Usługi VOD Odpłatnej możliwe jest tylko za pośrednictwem płatności elektronicznych i odbywa się wyłącznie poprzez Serwis Kultureo. Nie ma możliwości zakupu Usługi VOD Odpłatnej w kasie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 5. Użytkownicy dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinni uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację usługi przez Administratora.
 6. Administrator wydaje Użytkownikowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta Użytkownika – potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych
  w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy, jeśli taką zgodę wyraził.
 7. W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem Użytkownik uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu Kultureo oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do swojego Konta Użytkownika oraz spełniania wymogów technicznych opisanych w § 8 poniżej – dostęp (tj. możliwość oglądania w transmisji strumieniowej) do określonego Umową Materiału w okresie oznaczonym Czasem Dostępu.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów objętych Umową po jej zawarciu. Powyższy dostęp zostaje Użytkownikowi przyznany natychmiast po zawarciu Umowy pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych Materiałów, które są udostępniane w trybie „repertuarowym”, tj. w określonym terminie
  i w określonym zakresie godzinowym.
 9. W przypadku przedsprzedaży czas dostępu materiału będzie liczony od daty premiery.

§7 – Reklamacje i konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu Kultureo, w tym dotyczące nieprawidłowego odtwarzania Materiału oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Kultureo (reklamacje), należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. a powinno zawierać:
  1. opis nieprawidłowości, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu,
  2. tytuł Materiału,
  3. szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, którego dotyczy problem,
  4. dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny.Administrator zastrzega, że może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Administratora.
 4. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
 7. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
 8. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje poprzez panel użytkownika, wybór opcji „usuń konto” lub drogą elektroniczną na adres Administratora.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą nastąpiło rozpoczęcie odtwarzania Materiału objętego Umową.

§8 – Wymagania techniczne

 1. Materiały są udostępniane przez odtwarzacze multimedialne osadzone na stronach www.
 2. W celu uzyskania dostępu do serwisu Kultureo niezbędne jest otwarcie przez Użytkownika strony https://kultureo.pl lub podstron Serwisu Kultureo.
 3. W celu prawidłowego odtwarzania Materiałów w ramach Serwisu Kultureo wymagane jest:
  1. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 3 Mbit/s,
  2. włączenie obsługi technologii Java Script oraz plików „cookies";
  3. w przypadku niektórych części Serwisu Kultureo, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL");
 4. Na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:
  1. zainstalowana przeglądarka obsługująca standard HTML5, między innymi najnowsze wersje przeglądarek (wsparcie do 2 wersji wstecz): Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera;
  2. system operacyjny Windows 8.1, macOS 10.12, systemy linux/unix w wersji umożliwiającej instalację aktualnych wersji przeglądarek;
 5. Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym posiadającym aktualne wparcie bezpieczeństwa.
 6. Na pozostałych platformach i w odbiornikach SmartTV obsługa odtwarzania jest zależna od konkretnego modelu urządzenia, przy czym zalecana jest najnowsza wersja oprogramowania.
 7. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem Kultureo a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.
 8. Transmisja danych związana z odtwarzaniem Materiałów objętych Umową ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 9. Funkcjonowanie Serwisu Kultureo wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu Kultureo.

§9 – Własność intelektualna

 1. Materiały dostępne w serwisie Kultureo są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
 2. Po uzyskaniu dostępu do Materiałów Użytkownik może jedynie oglądać lub odsłuchiwać Materiały przez czas określony w Serwisie Kultureo, bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w Materiały.
 4. Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

§10 – Konsekwencje naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Kultureo

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Kultureo w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Dostęp do Serwisu Kultureo, Usług VOD lub Materiałów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. wykorzystuje Serwis Kultureo, Usługi VOD lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu Kultureo, Usług VOD lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu Kultureo lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
  3. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;
  4. udostępnia hasło do swojego Konta innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
  5. zamieszcza w Serwisie Kultureo lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu Kultureo lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
  6. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi VOD w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);
  7. dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§11 – Mailing/Newsletter

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Serwisu Kultureo i innej działalności Administratora.
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu podczas Rejestracji Konta Użytkownika oraz akceptację niniejszego Regulaminu i klauzuli informacyjnej lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Konta Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi mailingu poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez Administratora mailingu.


§12 – Ochrona danych osobowych

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu Kultureo wskazaliśmy w klauzuli informacyjnej, która jest dostępna przy zakładaniu konta. Kwestie związane z plikami cookies wskazaliśmy w § 14 poniżej.

§13 – Informacja dotycząca plików Cookie

 1. Na stronie internetowej https://kultureo.pl wykorzystywane są pliki tekstowe określane potocznie jako ciasteczka (pliki cookies). Ciasteczka służą do różnych celów, ale bezpośrednio nie określają osoby użytkownika przeglądarki. Ciasteczka umożliwiają łatwiejsze korzystanie ze strony internetowej np. zapamiętają wcześniejsze odwiedziny i ustawione preferencje językowe, czy ustawienia układu strony. Poza tymi funkcjami mogą być wykorzystywane także
  w innych celach, takich jak cele statystyczne czy marketingowe.
 2. Ciasteczka używane na stronie https://kultureo.pl rozpoznają przeglądarkę internetową,
  z której korzysta Użytkownik, a nie konkretnego Użytkownika, co oznacza, iż ciasteczko nie zawiera danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację Użytkownika. Nasz serwis nie prowadzi również żadnych działań mających na celu pośrednią identyfikację tożsamości Użytkownika. W związku z tym nie są prowadzone żadne działania mające na celu wykorzystanie ciasteczek w celu identyfikacji.
 3. Na stronie internetowej https://kultureo.pl używane są następujące ciasteczka:
  1. „sesyjne” – służące do prawidłowego działania strony, określające przeglądarkę korzystającą z serwisu i czas trwania sesji. Jest wykasowywane wraz z zakończeniem sesji (wyłączeniem przeglądarki internetowej).
  2. „stron trzecich” – np: ciasteczka Google (_ga, _git, _gat), służące do zapisywania statystyk Google Analytics, które służą takim celom, jak anonimowe badanie liczby odwiedzin, czas korzystania ze strony, anonimowe odróżnianie korzystających ze strony, ograniczenie żądań na stronie. Służą do tworzenia przez firmę Google anonimowych statystyk korzystania ze strony i udostępniania tych analiz. Ciasteczka są przechowywane zgodnie z informacją Google odpowiednio: przez 2 lata, 24 godziny i 1 minutę. Ciasteczka te są opracowane przez firmę Google dostarczającą usług Google Analytics i to ona odpowiada za ich działanie. Więcej na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=3544906. Jeśli Użytkownik nie chce być obserwowany przez Google Analytics, może zainstalować dodatek dostępny na stronie Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 4. Ciasteczka i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanemu w tym urządzeniu.
 5. Użytkownik decyduje o tym, na jakie użytkowanie ciasteczek chce zezwolić i może to zrobić poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Użytkownik może także usunąć pliki cookie, które już znalazły się na jego urządzeniu. Pod poniższymi linkami znajdują się wskazówki, jak zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce i/lub jak usunąć je ze swojego komputera:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  2. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
  3. Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek#firefox:mac:fx61
  4. Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

§14 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2021 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://kultureo.pl. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://kultureo.pl/regulamin,
  a Użytkownicy zarejestrowani będą informowani o zmianach na adres e-mail podany przy Rejestracji. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości
  w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym
  w momencie zawarcia Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.